Tieto VOP platia pre obchodnú činnosť spoločnosti THE CAFFE, s.r.o., so sídlom Na Bašte 112/6, 934 01 Levice, IČO: 51 820 081, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č.: 46145/N, pre kúpne zmluvy alebo objednávky uzavreté prostredníctvom webstránky www.thecaffe.sk.

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení ich zmien a noviel ako aj týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
2. Poskytovateľom služieb je spoločnosť THE CAFFE, s.r.o., so sídlom Na Bašte 112/6, 934 01 Levice, IČO: 51 820 081, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č.: 46145/N, (ďalej iba „dodávateľ“).
3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom internetovej stránky www.thecaffe.sk. Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

Článok 2
Informácie o tovare a cene

1. Produkty a tovary vrátane predajných cien dodávateľa sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke www.thecaffe.sk.

Článok 3
Doprava a platba

1. Dodávateľ doručuje produkty a tovary uvedené na webovej stránke www.thecaffe.sk v rámci celej Slovenskej republiky a Českej republiky prostredníctvom národných prepravcov a kuriérskych spoločností.
2. Cena za dopravu:
A. Vyzdvihnutie na predajni (v mieste sídla spoločnosti) a na odberných miestach – 0,00€
B. Doručovanie v rámci mesta Levice – 0,00€
C. Poštovné v rámci SR – 4,70€
D. Poštovné v rámci ČR – 6,00€

Článok 4
Objednanie tovaru

1. Tovar, ktorý je uvedený na internetovej stránke dodávateľa www.thecaffe.sk, si zákazník objednáva tak, že vybraný produkt a požadované množstvo vloží do nákupného košíka.
2. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.
Článok 5
Príprava tovaru na expedíciu a doručenie tovaru
1. Po overení disponibility tovaru dodávateľ objednávku zákazníkovi pripraví na expedíciu. Následne bude zákazníkovi odoslaný tovar spolu s faktúrou, na adresu, ktorú uviedol ako adresu na doručenie.

Článok 6
Cena a platobné podmienky

1. Cena je dohodnutá v cenovej ponuke pre zákazníka vrátane DPH, a prípadných ďalších položiek (doprava atď.).
2. Zákazník je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to jedným z nasledovných spôsobov:
a) dobierkou – uhradí tovar v plnej výške kuriérskej spoločnosti. Poplatok za platbu dobierkou je vo výške 1,30€.
b) prevodom na bankový účet dodávateľa
c) v hotovosti pri osobnom odbere
d) CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
– Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Objednať budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.
3. Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok 7
Termín dodania

1. Termín dodania objednaného tovaru je v prípade tovaru, ktorý je dostupný na sklade, obvykle do 5 pracovných dní od odsúhlasenia objednávky a zvoleného spôsobu platby, pokiaľ sa nedohodne so zákazníkom inak.
2. Po odovzdaní tovaru kuriérskej spoločnosti je doručenie v rámci Slovenskej republiky vždy v nasledujúci pracovný deň.
3. V prípade tovaru, ktorý nie je dostupný na sklade, bude termín doručenia individuálne dohodnutý so zákazníkom

Článok 8
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Po uzavretí kúpnej zmluvy na základe predchádzajúcich ustanovení VOP, vystaví dodávateľ faktúru. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi spolu s týmto daňovým dokladom, ktorý je zákazník povinný v prípade reklamácie predložiť.
2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a tiež za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom a to do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
3. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spolu so všetkým príslušenstvom, v pôvodnom obale a spolu s faktúrou alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri zaslaní tovaru sa odporúča dať tovar poistiť. Zásielky na dobierku dodávateľ nepreberá.
4. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale spolu s faktúrou.
5. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
6. Ak zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy podľa Článku 8, bod 2, 3 a 4 týchto VOP v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru.
7. Dodávateľ vráti zákazníkovi preukázateľné platby podľa Článku 6, bod 2 týchto VOP rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak zákazník neuviedol iný spôsob platby v žiadosti o odstúpení od zmluvy, bez účtovania ďalších poplatkov. Dodávateľ uprednostňuje vrátenie preukázateľných platieb podľa Článku 6, bod 2 VOP zákazníkovi bezhotovostným prevodom na účet uvedený v objednávke alebo v žiadosti o odstúpení od zmluvy.
8. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, najmä používaním tovaru, poškodením tovaru, zničením tovaru a stratou tovaru.
9. Ak zákazník odstúpi od zmluvy a vráti dodávateľovi tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, tovar , ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, je povinný dodávateľovi uhradiť najmä hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru, náklady, ktoré vznikli dodávateľovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do stavu v čase dodania zákazníkovi a iné skutočne vynaložené náklady dodávateľov v súvislosti so znížením hodnoty tovaru.
10. Ak zákazník nesplní niektorú z povinností uvedených v Článku 8, body 3, 4, 8, 9 VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa Článku 6, bod 2 VOP zákazníkovi a zároveň dodávateľovi vzniká nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.
11. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v súlade s platnou legislatívou písomne na adresu sídla dodávateľa alebo elektronickou poštou na adrese info@thecaffe.sk.. Telefonicky ani zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.
12. Zákazník môže pre účely odstúpenia od zmluvy využiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
13. Kúpnou zmluvou sa v zmysle týchto VOP myslí aj objednávka.

Článok 9
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky objednávateľom až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je vedená v cenovej ponuke, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
3. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom, dodávateľ mu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú čiastku za objednaný tovar.

Článok 10
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Záruka dodávateľa za predaný tovar sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom.
2. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. (nákup na IČO).
3. Zákazník reklamuje vady zakúpeného tovaru u dodávateľa písomne na adrese dodávateľa: info@thecaffe.sk. K reklamácii zákazník zároveň predkladá faktúru.
4. Nárok na uplatnenie záruky u dodávateľa zákazníkom zaniká:
a) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s kuriérom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru,
b) uplynutím záručnej doby tovaru,
c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným zákazníkom,
d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách),
j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Článok 11
Podmienky dodania tovaru, skladovanie tovaru a použitie tovaru

1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od emailového odsúhlasenia objednávky zákazníkovi.
2. Pri dodaní tovaru kuriérom sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Reklamáciu môže uplatniť priamo u doručiteľa zásielky a potvrdiť ju emailom. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, zjavného pri prevzatí a vady množstva sa nebude prihliadať.
3. V prípade, že zákazník zistí skrytú vadu po prevzatí tovaru a z toho dôvodu, že vada nebola vizuálne viditeľná pri prevzatí nespísal zápisnicu o vade tovaru pri prevzatí, môže takúto skrytú vadu, ktorá nebola pri prevzatí viditeľná, reklamovať u dodávateľa do 3 dní od prevzatia zásielky písomne na adrese dodávateľa: info@thecaffe.sk. V prípade uznania reklamácie dodávateľom, tento na svoje náklady zabezpečí prevzatie zásielky a reklamáciu vybaví podľa reklamačného poriadku.
4. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.
5. Zákazník berie na vedomie, že odporúčanie dodávateľa ohľadne skladovania tovaru (kávy) je v súlade s príslušnou legislatívou a nariadeniami platnými v Slovenskej republike, a to nasledovné: Kávu je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste bez prístupu vzduchu, vlhkosti a svetla.
6. Dodávateľ odporúča pri príprave kávových nápojov dodržiavať vhodné postupy prípravy. Na prípravu dodávateľ odporúča používať kvalitnú kávu, ideálne čerstvú zrnkovú alebo zomletú a pitnú, zväčša horúcu vodu o teplote 80-96 ‚C. V prípade použitia kávovaru alebo iného zariadenia na prípravu kávy odporúča dodávateľ riadiť sa pokynmi výrobcu zariadení.

Článok 12
Spracovanie osobných údajov

1. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
3. V prípade, že si zákazník pri kontaktovaní vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese info@thecaffe.sk.

 


Tu si môžete stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

All search results